คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี FAN PAGE คณะบริหารธุรกิจ ดาวน์โหลด เอกสาร ข้อมูลต่างๆ
program PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 27 February 2014 13:37

โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ ใช้หลักสูตรเดียวกับ ภาคปกติ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 138 หน่วยกิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อ :    บช..

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Bachelor  of Accountancy

ชื่อย่อ :   B.Acc.

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138   หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                ไม่น้อยกว่า 35    หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6           หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6           หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3           หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 18           หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพลศึกษา 2     หน่วยกิต

(2)   หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต

วิชาแกน 39           หน่วยกิต

วิชาเฉพาะบังคับ 43           หน่วยกิต

วิชาเฉพาะเลือก 15           หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า 35       หน่วยกิต

-   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

418113  การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์                                     3(2-2)

(Electronics data processing)

และเลือกเรียนหน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

052101  วิทยาศาสตร์การอาหารทั่วไป 3(3-0)

(General Food Science)

301201  การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3(3-0)

(Resource and Environmental Conservation)

999012  สุขภาพเพื่อชีวิต 3(3-0)

(Health for Life)

999211  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2)                   
(Mathematics and Computers in Everyday Life)          

999213  สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต 3(3-0)

(Environment, Technology and Life)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิต

459101  จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0)

(Psychology for Modern Life)

และให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   อีกไม่น้อยกว่า หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

132101  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 3(3-0)

(Modern Entrepreneur)

452111  ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก 3(3-0)

(History and World Civilization)

452112  ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ปัจจุบัน 3(3-0)

(History and Contemporary World Affairs)

453111  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0)

(Introduction to Law)

453112  กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0)

(Law in Everyday Life)

999141  มนุษย์กับสังคม 3(3-0)

(Man and Society)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3   หน่วยกิต

เลือกเรียน หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

351211 มรดกไทย 3(3-0)

(Thai Heritage)

387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 3(3-0)

(The Art of  Living with Others)                                                                                                                                                387121 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0)

(Introduction to Logic)

999031  มรดกอารยธรรมโลก 3(3-0)

(The Heritage of World Civilizations)       

999032  ไทยศึกษา 3(3-0)

(Thai Studies)           

999033  ศิลปการดำเนินชีวิต 3(3-0)   

(Arts of  Living)

กลุ่มวิชาภาษา 18   หน่วยกิต

กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 355xxx ครบ 12 หน่วยกิต กรณีได้รับการเทียบผลคะแนน

สอบภาษาอังกฤษ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นแทน

999021   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)

(Thai Language for Communication)

 

355xxx   ภาษาอังกฤษ 12(-)

(English)

xxxxxx   ภาษา (เลือก)                                                                                    3(3-0)

- กลุ่มวิชาพลศึกษา 2   หน่วยกิต

175xxx   กิจกรรมพลศึกษา 1,1(0-2)

(Physical Education Activities)  

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97    หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน 39 หน่วยกิต

108111  เศรษฐศาสตร์จุลภาค I                                                                        3(3-0)

(Microeconomics I)

108112  เศรษฐศาสตร์มหภาค I                                                                       3(3-0)

(Macroeconomics I)

130111  หลักการบัญชีขั้นต้น 3(2-2)

(Introduction to Principles of Accounting)

131211  การเงินธุรกิจ 3(3-0)

(Business Finance)

132111  หลักการจัดการ 3(3-0)

(Principles of Management)
132142  ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฏหมาย 3(3-0)

(Business and Legal Environment)

132242  ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0)

(Business Tax System)

132338  สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0)

(Statistics and Quantitative Analysis for Decision Making in Business)

132413  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0)

(Strategic Management)

133211  การจัดการการผลิต 3(3-0)

(Operations Management)

134211  หลักการตลาด 3(3-0)

(Principles of  Marketing)

417111   แคลคูลัส I                                                                                           3(3-0)

(Calculus I )

422111   หลักสถิติ I                                                                                           3(3-0)

(Principles of Statistics I)

2.2   วิชาเฉพาะบังคับ 43      หน่วยกิต

130112   การบัญชีขั้นกลาง I                                                                             3(3-0)

(Intermediate    Accounting I)

130211  การบัญชีขั้นกลาง II                                                                             3(3-0)

(Intermediate   Accounting II)

130221  หลักการบัญชีต้นทุน 3(3-0)

(Principles of  Cost Accounting)

130311  การบัญชีขั้นสูง I                                                                                    3(3-0)

(Advanced   Accounting I)

130312  การบัญชีขั้นสูง II                                                                                  3(3-0)

(Advanced   Accounting II)

130321  การบัญชีบริหาร 3(3-0)

(Managerial  Accounting)

130331  หลักการสอบบัญชี 3(3-0)

(Principles of  Auditing)

130341   การงบประมาณยุคใหม่ 3(3-0)

(Modern Budgeting)

130351  ระบบบัญชี 3(3-0)

(Accounting Systems)

130352  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0)

(Accounting Information Systems)

130361  การบัญชีภาษีอากร 3(3-0)
(Tax Accounting)

130413  ทฤษฎีการบัญชี 3(3-0)

(Accounting Theory)

130432  การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3(3-0)

(Internal Audit and Control)

130441  การจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0)

(Financial Statement Preparation and Analysis)

130497  สัมมนา 1

(Seminar)                       

2.3  วิชาเฉพาะเลือก 15           หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากวิชาดังต่อไปนี้ โดยเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาบัญชีอย่างน้อยหน่วยกิต

130251 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2)

(Accounting Software Package)

130421  การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร 3(3-0)

(Managerial Cost Accounting)

130431   ปัญหาการสอบบัญชี 3(3-0)

(Problems in Auditing)

130433   การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0)

(Accounting  Information System Controls and  Audit)

130434   การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี 3(3-0)

(Corporate Governance and Accounting ProfessionalEthics)

130442   การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี 3(3-0)

(Accounting for Planning and   Control)

130451   การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0)

(Accounting Information Systems  Analysis and Design)

130453  ระบบฐานสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0)

(Database Systems for Accounting)

130454  โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทวางแผนทรัพยากรองค์กรกับงานบัญชี 3(3-0)

(ERP Software for Accounting)

130455  ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0)

(Issues in Accounting Information Systems)

130462   การบัญชีเฉพาะกิจ 3(3-0)

(Specialized Accounting)

130463   การบัญชีธนาคาร 3(3-0)

(Bank Accounting)

130464  การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0)

(International Accounting)

130498  ปัญหาพิเศษ 3(3-0)

(Special Problems)

131311  การจัดหาเงินทุนธุรกิจ 3(3-0)

(Business Financing)

131317  หลักและนโยบายการลงทุน 3(3-0)

(Principles and Policy of  Investment)     

131321  การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0)

(International Finance)

131322  การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0)

(International Business Finance)

131411  การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0)

(Securities Analysis)

132221  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0)

(Human Resource Management)

132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0)

(Management Information Systems)

132451  ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0)

(International Business)

132491  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ 3(3-0)

(Basic Research Methods in Business)

133242 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(3-0)

(Introduction to Electronic Commerce)

133315  การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0)

(Operations Planning and Control)

133317 การจัดการคุณภาพ 3(3-0)

(Quality Management)

133318 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0)

(Supply Chain Management)

134311  การจัดซื้อ 3(3-0)

(Purchasing)             

134411  การจัดการการตลาด 3(3-0)

(Marketing Management)

140390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                                1(1-0)

(Cooperative Education Preparation)

140490  สหกิจศึกษา                                                                                               6

(Cooperative Education)

422425  การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรมแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0)

(Statistical Analysis using Statistical Packages)

422454  สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0)

(Statistics for Business Decision Making)

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี 6            หน่วยกิต

Last Updated on Friday, 28 February 2014 02:17
 


Powered by Joomla!. Designed by: Colorwave WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.